Privacy verklaring

Privacy verklaring

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Geheimhouder (Sakarya BV) erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van het contract.

GEHEIMHOUDING

De Geheimhouder zal alle vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat: van de vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant;

In afwijking van voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om vertrouwelijke informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden, nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen de klant. De klant kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.

  • Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie. Deze Vertrouwelijke informatie wordt gecodeerd opgeslagen en bewaard volgens de wettelijke termijnen.
  • Onder Geheimhouder wordt eveneens verstaan: alle overige individuen, werknemers, particulieren en/of rechtspersonen die direct of indirect, met of zonder formele samenwerkingsovereenkomst aan SEWA gelieerd zijn en in aanraking komen met de Vertrouwelijke Informatie.

VERPLICHTING TOT TERUGGAVE VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de klant verstrekte (digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de klant aan haar of hem te retourneren.